Dezbatere publică a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava

ROMANIA

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ÎN JUDETUL SUCEAVA
Nr. de înregistrare in Registrul asociaţiilor și fundaţiilor: 4/2009/A/I Cod fiscal 25691947/22.06.2009


În atenţia Doamnei/Domnului Primar

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Județul Suceava, constituită din UAT Județul Suceava și cele 114 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava (Municipiile: Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuţi, Vatra Dornei; Orașele: Broşteni, Cajvana, Dolhasca, Frasin, Gura Humorului, Liteni, Milişăuţi, Salcea, Siret, Solca, Vicovu de Sus și Comunele: Adâncata, Arbore, Baia, Bălăceana , Bălcăuţi, Berchişeşti, Bilca ,Bogdăneşti,Boroaia,Bosanci, Botoşana, Breaza, Brodina, Buneşti,Burla , Cacica, Calafindeşti, Capu Câmpului,  Cârlibaba, Ciocăneşti, Ciprian Porumbescu, Comăneşti, Cornu Luncii, Coşna , Crucea, Dărmăneşti, Dolheşti, Dorna Arini, Dorna Candrenilor,  Dorneşti, Drăgoieşti,Drăguşeni, Dumbrăveni, Fântâna Mare, Fântânele, Forăşti, Frătăuţii Noi,  Frătăuţii Vechi, Frumosu, Fundu Moldovei, Gălăneşti, Grămeşti, Grăniceşti, Hănţeşti , Hârtop , Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Horodniceni, Iacobeni, Iaslovăţ, Ilişeşti , Ipoteşti, Izvoarele Sucevei, Marginea, Mălini, Mănăstirea Humorului, Mitocu Dragomirnei, Moara, Moldova-Suliţa, Moldoviţa, Muşeniţa, Ostra, Panaci, Păltinoasa, Pătrăuţi, Pîrteştii de Jos, Poiana Stampei,  Poieni – Solca, Pojorâta, Preuteşti, Putna, Rădăşeni,Rîşca, Sadova, Satu Mare, Siminicea,  Slatina, Straja, Stroieşti, Stulpicani, Suceviţa, Şaru Dornei, Şcheia, Şerbăuţi , Todireşti, Udeşti, Ulma, Vadu Moldovei, Valea Moldovei, Vama, Vatra Moldoviţei, Vereşti, Vicovu de Jos, Voitinel , Volovăţ, Vultureşti, Zamostea și  Zvoriştea), prin reprezentant legal Președintele Asociației – domnul Silviu-Cristinel CREȚU, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, inițiază consultarea publică și ulterior organizarea dezbaterii publice a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava întocmit de S.C. EPMC Consulting SRL și transmisă de către Biroul gestionare deșeuri din cadrul Consiliului Județean Suceava.

            În acest sens, vă adresăm rugămintea să publicați pe site-ul propriu, începând cu data de 18.08.2021 Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava, anexat prezentei și să asigurați accesul la documentație la sediul primăriei în vederea formulării unor eventuale puncte de vedere, comentarii, propuneri din partea publicului interesat și transmiterea acestora către ADIGD pe adresa de mail adigdsv@gmail.com.

            Afișarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Suceava pe site-ul propriu al fiecărui UAT este prealabilă și obligatorie adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației sus menționate.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE, Silviu – Cristinel CREȚU

Director executiv, Ionela Elena BUCEVSCHI

LINK DOCUMENTATIE

Anunț atribuire licitație concesionare

ANUNȚ ATRIBUIRE LICITAȚIE CONCESIONARE

COMUNA CORNU LUNCII

NR. 6244 DIN 04.08.2021

 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cornu Luncii, strada Primăriei nr. 51, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, telefon 0230542296, fax 0230542296, email secretar_cornuluncii@yahoo.ro.

 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică:  Licitație publică in vederea Concesionarii unui spațiu cabinet medical-medicină de familie, în suprafață de 77,47 m.p., aparținând domeniului privat al comunei Cornu Luncii, situat la parterul Centrului Medical, strada Căminului nr.1, comuna Cornu Luncii, județul Suceava, având nr. cadastral 37956, înscris în cartea funciară CF nr. 37956 Cornu Luncii. Concesionarea se face conform O.U.G. nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.24 din data de 31.03.2021.

 3. Data publicării anunțului de licitație: Anunțul a fost publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-aMonitorul Oficial partea a VI-a nr. 129 din 8.07.2021, în ziarul de largă circulație,, Bursa’’ nr.129 din 08.07.2021, în ziarul Monitorul de Suceava nr.130 (7682) din 08.07.2021 și pe pagina de internet conform O.U.G. 57/2019.

4. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel a redevenţei.

5. Numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile (in total): a fost primita o oferta fiind declarata eligibila.

6. Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare:  Dr.  ANECULĂESEI TATIANA cu domiciliul in Municipiul Fălticeni, str. Lizucăi, nr. 14, judetul Suceava.

7. Durata contractului: Durata concesiunii este stabilita pentru o perioada de  25 de ani.

8.  Nivelul redevenței: 55,17 lei/mp/an pentru concesionarea unui spatiu de 77,44 mp

9. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, Strada Ștefan cel Mare nr. 62, județul Suceava, tel. 0230.214948, fax. 0230.522296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro

10. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare:  02.08.2021

11.  Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării:  Anunțul de atribuire a fost transmis spre publicare in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: în data de:  04.08.2021

                                                                 COMUNA CORNU LUNCII

                                                                 PRIMAR GHEORGHE FRON

Rezultat selecție dosare concurs asistent medical comunitar

Primăria Comunei Cornu Luncii
Comisia de concurs
Nr. 4956/23.06.2021

Proces-verbal încheiat astăzi, 23.06.2021 în urma selectării dosarelor şi a verificării condiţiilor de participare la concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii, care se va organiza în data de 29.06.2021

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare si a O.U.G.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale Dispoziţiei Primarului Cornu Luncii nr.92 din 03.06.2021 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii.

Comisia de concurs nominalizată prin actul administrativ menţionat anterior s-a întrunit în data de 23.06.2021, ora 10.00, şi a procedat la verificarea îndeplinirilor condiţiilor de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii, care se va organiza în data de 29.06.2021.

La Registratura Primăriei Cornu Luncii pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii au fost depuse următoarele dosare de concurs:

 • CAJVAN VASILE
 • AIOANEI DORICA
 • ILISIE AURELIA NICULINA
 • RUSU TUDOREL CRISTINEL

Comisia de concurs a verificat îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs şi a constatat că dosarul domnului Cajvan Vasile nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor drept pentru care este declarat RESPINS, iar celelalte trei persoane îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi că dosarele de înscriere conţin documentele stabilite de legislaţia în vigoare precizată în anunț.

Rezultatele selecţiei dosarelor

Pentru concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii au fost depuse următoarele dosare de concurs:

 • Cajvan Vasile – RESPINS
 • Aioanei Dorica – ADMIS
 • Ilisie Aurelia Niculina – ADMIS
 • Rusu Tudorel Cristinel – ADMIS

Comisia de concurs

PREŞEDINTE : PITARU MILICA – Inspector superior la Compartimentul agricol și fond funciar

MEMBRI: BERGHIEVA LIVIU – Inspector superior la Biroul contabilitate – finanțe impozite si taxe locale și CHITICARIU LENUTA – Asistent medical comunitar principal

SECRETAR COMISIE: VODĂ GLORIA RAMONA – Inspector principal la Compartimentul agricol și fond funciar

Proces verbal rezultat selecție dosare concurs asistent medical comunitar

Proces-Verbal de anularea licitației

Primăria Comunei Cornu Luncii                                              Aprobat primar,

Nr. 4871 /17.06.2021                                                                  FRON Gheorghe

                        

PROCES-VERBAL DE ANULAREA LICITAȚIEI

Încheiat astăzi 17.06.2021 în cadrul ședinței de licitație publică în vederea concesionării cabinetelor medicale -medicina de familie în suprafață de 81,89 mp, respectiv 77,47 mp, situate în incinta Centrului Medical al comunei Cornu Luncii, str. Căminului nr.1.

Organizator al procedurii: Primăria comunei Cornu Luncii;

Forma de procedură aleasă: licitație publică cu plicuri închise;

Invitația de participare: publicată în data 26.05.2021-Monitorul oficial partea a VI-a, ziarul Bursa de largă circulație nr.100/26.05.2021, ziar local Monitorul de Suceava nr.102 din 27.05.2021 și pe pagina de internet a primăriei www.comunacornuluncii.ro.

Comisia de evaluare, atribuire și licitație publică a ofertelor numită în baza Dispoziției primarului nr.82 din 29.04.2021 formată din:

      1.Cioban Constantin     – președinte

      2.Reprezentant ANAF – membru

      3.Berghieva Liviu         – membru

      4.Vodă Gloria-Ramona – membru

      5.Pitaru Costel              – membru

      6.Tanasă Nicoleta         – secretar

S-a întrunit astăzi 17.06.2021, ora 12,00, la sediul primăriei comunei Cornu Luncii, strada Primăriei nr.51, sala de ședință a primăriei comunei Cornu Luncii în vederea deschiderii și analizării ofertelor depuse de către ofertanți pentru concesionarea obținerii spațiilor pentru cabinetele medicale -medicina de familie.

Data limită de depunerea ofertelor a fost:17.06.2021, ora 10,00.

Față de cele prezentate comisia sus amintită a constat că nu a fost depusă nici o ofertă în acest sens, motiv pentru care comisia anulează procedura de licitație  urmând a se organiza o nouă licitație, în conformitate cu art.318 din OUG nr.57/2019.

Având în vedere art.336, alin.(18) din OUG nr.57/2019, care prevede faptul că în cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, la o dată ulterioară stabilită de acesta.

Drept pentru care am încheiat prezentul.

Comisia de evaluare:

 1. Cioban Constantin     – președinte _______________

 2. Reprezentant ANAF  – membru ________________

 3. Berghieva Liviu         – membru ________________

 4. Vodă Gloria-Ramona – membru ________________

 5. Pitaru Costel              – membru _________________

 6. Tanasă Nicoleta         – secretar _________________

Anunț concurs recrutare posturi asistent medical comunitar

Primăria Comunei Cornu Luncii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, în data de 29 iunie 2021, ora 10:00 – proba scrisă, iar proba interviului în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

 1. Criterii generale de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:
  o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  o d) are capacitate deplină de exercițiu;
  o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 2. Condiții specifice de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:
  o studii: studii postliceale în domeniul asistenței medicale generale;
  o vechime – minim 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 04 iunie 2021 – publicarea anunțului;
o 5 iunie – 18 iunie 2021 – perioadă depunere dosare înscriere concurs;
o 29 iunie 2021 – ora 10:00: proba scrisă;
o data și ora interviului vor fi comunicate ulterior – 4 zile lucrătoare de la susținerea probei
scrise;

Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului la afișierul și pe site-ul instituției.

Bibliografia pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;
 2. – OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă
  şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor
  Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările
  ulterioare;
 3. OUG nr. 162/2008 –privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
  Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
  ulterioare;
 4. Hotărârea nr. 2/2009 (OAMGMAMR) privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al
  asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
 5. Ordin nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
  activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
  deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 6. Ordin nr. 393/630/4236/2017 (MMJS) – pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii
  sărăciei;
 7. OUG nr. 18/2017 – privind asistenţa medicală comunitară aprobată prin Legea nr. 180/2017, cu
  modificările şi completările ulterioare;
 8. HG nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea , funcţionarea şi
  finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară;
  9.Contracepţie şi planificare familială, orice sursă de informare (Ministerul Sănătăţii, Societatea de
  Educaţie Contraceptivă ;

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Cornu Luncii, telefon 0230 542 296, persoană de contact Milica Pitaru.

Primar,
Gheorghe FRON

Dispoziție convocare ședință ordinară Consiliu Local Cornu Luncii

Dispoziție privind convocarea membrilor Consiliului local al comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava, în şedinţă ordinară

Gheorghe FRON, primarul comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava;

Având în vedere:

 • Prevederile art. 134 alin. (3) lit. a), alin.(5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
  administrativ cu modificările și completările ulterioare;
  În temeiul prevederilor art. 154 alin.(5), art. 155 alin.(1) lit.b) și ale art. 196 alin.(1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N:

Art. 1. Se convoacă membrii Consiliului local al comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava, în şedinţă ordinară pentru data de 31.05.2021 ora 14,00 care va avea loc la Căminul cultural Băișești.
Art. 2. (1) Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție;
(2) Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul odinii de zi îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 136 alin. (8) OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia la sediul Primăriei comunei Cornu Luncii, județul Suceava la secretarul general al comunei în format letric sau pe site-ul Primăriei comunei Cornu Luncii (www.comunacornuluncii.ro) la secțiunea CONSILIUL LOCAL – „Proiecte de hotărâri” în format electronic.
Art. 4. Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava.
Art. 5. Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al comunei Cornu Luncii județul Suceava până cel târziu la data de 31.05.2021.
Art. 6. Prezenta dispoziție va fi înaintată prin grija secretarului general al comunei Cornu Luncii județul Suceava, Instituției Prefectului – Județul Suceava în vederea verificării legalității.

Primar
Gheorghe FRON

Cornu Luncii, 25.05.2021

Contrasemnează
Secretar general al comunei
Constantin OIAGA

                                              ANEXA LA DISPOZIȚIA 

Nr. 88 din 25.05.2021

Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară din data de 31.03.2021

 1. Prezentarea procesului verbal al ședinței anterioare;
 2. Proiect de hotărâre privind apartenența la Inventarul domeniului public al
  comunei Cornu Luncii, județul Suceava al unor bunuri imobile din intravilanul și extravilanul comunei Cornu Luncii, județul Suceava, categoria de folosință „drumuri” – inițiator primarul comunei dl Fron Gheorghe;
 3. Proiect de hotărâre privind apartenența la Inventarul domeniului privat al comunei
  Cornu Luncii, județul Suceava al unor bunuri imobile intravilan și extravilan, categoria de folosință „neproductiv” și „curți-construcții” – inițiator primarul comunei dl Fron Gheorghe;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii reprezentând cotizația
  aferentă UAT Cornu Luncii, în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Confluențe Nordice – inițiator primarul comunei dl Fron Gheorghe;
 5. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru
  executarea lucrărilor de schimbare învelitoare și termoizolație la Biserica Romano-Catolică „Sfinții Ioachim și Ana” sat Dumbrava, comuna Cornu Luncii, județul Suceava – inițiator primarul comunei Cornu Luncii, județul Suceava;
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava sa declanseze procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Sociatatii ACET SA Suceava conform prevederilor OUG Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inițiator primarul comunei Fron Gheorghe.
 7. Poriect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru ocuparea temporară a terenului necesar realizării obiectivului de investiții „Instalații tehnologice de suprafață la sondele 1 Herla și 1 Drăceni”, inițiator primarul comunei Fron Gheorghe.
 8. Diverse.

Anulare licitație publică

Proces verbal de anularea licitației la procedura de licitație publică în vederea concesionării cabinetelor medicale medicina de familie in suprafață de 81,89 mp., respectiv 77,47 mp, situate in incinta Centrului Medical al comunei Comu Luncii, strada Căminului nr.1.

Organizator al procedurii: Primaria comunei Cornu Luncii

Forma de proceduri aleasă: licitație publică cu plicuri închise.

Invitația de participare: publicat din data 19.04.2021 – Monitorul oficial partea a VI-a, ziarul de largă circulație – Bursa, ziar local Monitorul de Suceava, site primărie.

Comisia de evaluare, numită in baza Dispoziției primarului nr. 82 din 29.04.2021 formată din: Cioban Constantin – președinte, Reprezentant ANAF – membru, Berghieva Liviu – membru, Voda Gloria Ramona – membru, Pitaru Costel – membru, Tanasă Nicoleta – secretar, s-a întrunit astăzi 12.05.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii, strada Primăriei nr. 51, sala de ședință în vederea deschiderii și analizării ofertelor depuse de către ofertanți pentru concesionarea spațiilor reprezentând cabinete medicale pentru medicina de familie, în suprafețele sus menționate.

Data limită de depunerea ofertelor a fost: 12.05.2021, ora 10.00.

Față de cele prezentate, comisia sus numită a constat faptul că nu au fost depuse oferte în acest sens, motiv pentru care s-a hotărât anularea procedurii de licitație, urmând a se organiza o nouă licitație în conformitate cu art.318 din OUG nr.5712019.

Având în vedere art. 336, alin.(18) din OUG nr.57/2019, care prevede faptul că, în cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, la o dată ulterioară stabilită de aceasta.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal de anulare a licitației.

Comisia de evaluare:

Cioban Constantin – președinte
Reprezentant ANAF – membru
Berghieva Liviu – membru
Voda Gloria Ramona – membru
Pitaru Costel – membru
Tanasă Nicoleta – secretar

Anunț concurs de promovare în grad profesional funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA COMUNEI CORNU LUNCII

Anunţă

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Guvernului României nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare vă comunicăm că începând cu data de 07.05.2021 (dată publicare anunț concurs de promovare), intenţionăm să demarăm procedura de organizare a examenului sau concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii care ocupă următoarele funcţii publice de execuţie, astfel:

– inspector, clasa I, grad profesional asistent în inspector, clasa I, grad principal la Compartimentul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii județul Suceava;

În vederea respectării prevederilor legale precizate mai sus, vă transmitem următoarele:

I. Denumirea funcţiei  publice de execuție  pentru care se va organiza concurs:

– inspector, clasa I, grad profesional asistent în inspector, clasa I, grad principal la Compartimentul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii județul Suceava;

II. Condiţii de desfăşurare a concursului:

– depunerea dosarelor de înscriere – în termen de 20 de zile de la afișarea anunțului la sediul instituției și publicarea pe pagina web a instituției;

– data susținerii probei scrise: 07.06.2021, ora 10,00 la sediul  Primăriei Comunei Cornu Luncii – Sala de şedinţe, din localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava;

– interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii – Sala de şedinţe.

III. Condiţii de participare la concurs

Pentru a participa la examenul care se organizează în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

      –  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din  care promovează;

            – să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

            – să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii;

Dosarul de concurs, cuprinzând documentele menționate în HG nr. 611/2008, se va depune de către candidați în termen de 20 zile de la data afișării anunţului privind organizarea examenului de promovare.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

a) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere..

IV. Bibliografia.

 – Funcţia publică de execuţie, de inspector, clasa I, grad profesionalprincipal la Compartimentul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii județul Suceava;

 1. Constitutia Romaniei;
 • Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ – Partea III (Administraţia publică locală), Partea V (Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale), Partea VI – Titlul II (Statutul funcţionarilor publici) Partea VII (Răspunderea administrativă), Partea IX (Dispoziţii tranzitorii şi finale);
 • Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare –TITLUL I Dispoziţii generale, TITLUL IX Impozite şi taxe locale, TITLUL X Impozitul pe construcţii cu completările şi modificările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului  nr.28/2008 (actualizată) privind Registrul Agricol;
 • Lege nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol;
 • Legea nr. 54/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
 • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 • ORDIN nr. 2.408 din 3 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 • ORDIN nr. 208 din 26 ianuarie 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

Notă: Legislația se va studia având în vedere modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului.

Primar Gheorghe Fron

Anunț concesionare spațiu medical 81,89 mp

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă
 • Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CORNU LUNCII, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140 str. Primăriei, Nr. 51, județul Suceava, cod fiscal: 4441573, telefon: 0230/542296 – interior: 3 fax: 0230/542296, E-mail secretar_cornuluncii@yahoo.ro persoană de contact: OIAGA Constantin;

2. Informaţii generale privind obiectul concesionării

 • Informaţii generale privind obiectul concesionării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Concesionarea unui spațiu cabinet medical-medicină de familie, în suprafață de 81,89 mp, proprietate privată a comunei Cornu Luncii, situat la parterul Centrului Medical, strada Căminului nr.1, comuna Cornu Luncii, județul Suceava, având nr. cadastral 37956, înscris în cartea funciară CF nr. 37956 Cornu Luncii.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din data de 31.03.2021

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire
 • Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini.
 • 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la solicitarea scrisă a persoanei interesate (depusă la registratură sau prin e-mail) însoțită de dovada plății contravalorii documentației.
 • 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretarul comunei Cornu Luncii, biroul secretariat din cadrul Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.
 • 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei/exemplar și se achită cu numerar la casieria Comunei Cornu Luncii sau prin virament, în contul Comunei Cornu Luncii nr. RO44TREZ59321360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Fălticeni.
 • 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.04.2021, ora 16.00.
 1. Informaţii privind ofertele
 • 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.05.2021 ora 10.00.
 • 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.
 • 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 1. Data şi locul şedinţei publică de deschidere a ofertelor
 • Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.05.2021 ora 12.00, sala de ședințe a Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.
 1. Denumirea și adresa instanţei competente în soluţionarea litigiilor
 • Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului, respectiv: Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.62, cod 720062, judeţul Suceava, tel/fax: 0230214948, 0230523290, 0230522296.
 1. Data transmiterii anunţului de licitaţie
 • Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.04.2021

Anunț concesionare spațiu medical 81,89 mp

COMUNA CORNU LUNCII
PRIMAR
GHEORGHE FRON

Anunț concesionare spațiu medical 77,47 mp

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă
 • Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CORNU LUNCII, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140 str. Primăriei, Nr. 51, județul Suceava, cod fiscal: 4441573, telefon: 0230/542296 – interior: 3 fax: 0230/542296, E-mail secretar_cornuluncii@yahoo.ro persoană de contact: OIAGA Constantin;

2. Informaţii generale privind obiectul concesionării

 • Informaţii generale privind obiectul concesionări, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Concesionarea unui spațiu cabinet medical-medicină de familie, în suprafață de 77,47 mp, proprietate privată a comunei Cornu Luncii, situat la parterul Centrului Medical, strada Căminului nr.1, comuna Cornu Luncii, județul Suceava, având nr. cadastral 37956, înscris în cartea funciară C.F. nr. 37956 Cornu Luncii.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din data de 31.03.2021

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini
 • 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la solicitarea scrisă a persoanei interesate (depusă la registratură sau prin e-mail), însoțită de dovada plății contravalorii documentației.
 • 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretarul comunei Cornu Luncii, biroul secretariat din cadrul Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.
 • 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei/exemplar și se achită cu numerar la casieria Comunei Cornu Luncii sau prin virament, în contul Comunei Cornu Luncii nr. RO44TREZ59321360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Fălticeni.
 • 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.04.2021, ora 16.00.
 1. Informaţii privind ofertele
 • 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.05.2021 ora 10.00;
 • 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727141, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.
 • 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor

 • Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.05.2021 ora 12.00, sala de ședințe a Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.

6. Denumirea și adresa instanței competente în soluționarea litigiilor

 • Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului, respectiv: Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.62, cod 720062, judeţul Suceava, tel/fax: 0230214948, 0230523290, 0230522296.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie

 • Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14.04.2021

Anunț concesionare spațiu medical 77,47 mp

COMUNA CORNU LUNCII
PRIMAR
GHEORGHE FRON

Recensământul Agricol se efectuează în perioada 10 mai – 31 iulie 2021

În perioada 10 mai-31 iulie 2021, se efectuează la nivel național, în toate unitățile administrative teritoriale din România, recensământul agricol.

La nivelul județului Suceava, pregătirea, organizarea, și efectuarea recensământului se realizează de către, Direcția Județeană de Statistică, Direcția Agricolă Județeană, în colaborare cu structurile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

În acest sens, facem următoarele precizări;

 • La recensământ se înregistrează exploatațiile în care se desfășoară activități agricole, indiferent de statutul lor juridic (activități agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole/și sau deţinerea de animale și care obţin produse agricole și/sau păstrează suprafețe în bune condiţii agricole și de mediu).
 • La recensământ sunt colectate informaţii statistice privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole precum;
 • Informaţii generale privind exploatația agricolă
 • Modul de utilizare a terenului
 • Efectivele de animale o Adăposturile pentru animale
 • Gestionarea dejecţiilor animaliere
 • Agricultura ecologică
 • Persoanele carea au lucrat in agricultura
 • Alte activitati aducatoare de venituri
 • Dezvoltare rurala

Alte informații

 • Capul/Șeful exploatației agricole are obligația să furnizeze recenzorilor date și informații corecte și complete, de asemenea să respecte și să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ din teritoriu si sa prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil.
 • Datele individuale înscrise in chestionarul de recensământ sunt confidențial si sunt utilizate numai in scopuri statistice, codul numeric personal colectat la recensământ este criptat.
 • Pe toata perioada de recenzare, personalul de recensământ in teritoriu se identifica prin prezentarea legitimației care ii atesta calitatea.
  Constituie contravenții următoarele fapte;
 • Obstrucționarea persoanelor implicate in acțiunea de recensământ in efectuarea înregistrărilor si controlul datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice
 • Refuzul furnizării informațiilor prevăzute in chestionarul de recensământ și furnizarea de date si informații eronate sau incomplete

Contravenţiile sus mentionate se sanctioneaza cu amenda de la 1.000-5.000 lei.

Tehnologie asistivă pentru persoanele cu dizabilități. Obține un voucher de până la 5.000 de euro

Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Documentează-te! Citește informațiile de mai jos!

Persoanele care pot beneficia de tehnologie asistivă

 1. Persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;

2. Persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent;

3. Persoane în vârsta de muncă (18-65 ani)

Voucherele pentru tehnologie asistivă pot fi folosite pentru achiziția a două dispozitive

Persoanele cu dizabilități, aflate în căutarea unui loc de muncă, pot folosi voucherele pentru tehnologia asistivă și pentru achiziția de  accesorii.

În plus, recent a fost aprobat și ordinul care permite achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale.

Voucherele au o valoare de aproximativ 5.000 de euro și sunt disponibile grație unui proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”)

Persoanele care pot beneficia de tehnologie asistivă

 • Persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • Persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent;
 • Persoane în vârsta de muncă (18-65 ani).

Pentru a beneficia de aceste vouchere, persoana cu dizabilități se prezintă la AJOFM cu următoarele documente: carte de identitate; adeverință medicală; ultimul document de studii.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă și acordă servicii de informare, consiliere și mediere.

Persoana cu Dizabilități semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă și participă la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere).

Persoana cu dizabilități se prezintă la DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) unde depune următoarele documente:

 • Cerere pentru acordarea voucherului;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii);
 • Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
 • Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual (copie) ;
 • Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.

IMPORTANT!

În situația deficiențelor bilaterale, voucherul poate fi utilizat pentru achiziționarea a două produse asistive prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu condiția ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces.

Produsele asistive auditive și de mers pot fi însoțite, după caz, de accesoriile acestora, așa cum sunt prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu condiția ca acestea să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.

Persoana cu dizabilități

 • ridică voucherul de la DGASPC;
 • prezintă voucherul furnizorului de tehnologie asistivă;
 • primește produsul din Lista cu produse.

Informații suplimentare

DGASPC Suceava: 0230 520 172 – Compartimentul Bilete

Proiecte de dezvoltare locală care necesită cofinanțare locală în anul 2021

Primăria Comunei Cornu Luncii derulează anul aceasta mai multe proiecte de dezvoltare locală pe segmentele de educație, sănătate, cultură, utilități (apă, canalizare gaz natural). Valoarea proiectelor este de aproximativ 134 de milioane de lei.

Tabelul proiectelor de investiții în Comuna Cornu Luncii

Nr. CrtDenumire proiect/ProgramPerioada de implementareValoare totala Proiect/ programValoare totala finantare localaNecesar finantare locala 2021Estimari 2022Estimari 2023Estimari 2024
1Extindere alimentare cu apă în comuna Cornu Luncii, jud. Suceava/ P.N.D.L.
2015-2021
  4.911.833
541.784
  541.784  –  –  –
2Extindere Rețea de Canalizare în comuna Cornu Luncii, jud. Suceava/ P.N.D.L.  2015-2021  7.331.863  741.228  741.228  –  –  –
3Reabilitatea și modernizarea Școlii Gimnaziale Sasca Mare, com. Cornu Luncii, județul  Suceava/P.N.D.L.  2016-2021  1.127.722  206.111  206.111  –  –  –
4Modernizare, extindere și dotare Școala Dumbrava, sat Dumbrava, com.Cornu Luncii P.N.D.L.  2017-2021  1.773.463  167.326  167.326  –  –  –
5Construire Dispensar Uman în satul Băișești comuna Cornu Luncii/P.N.D.L.  2017-2021  1.879.413  143.299  143.299  –  –  –
  6Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Sasca Mare, Șinca și Păiseni, com. Cornu Luncii P.N.D.L.  2017-2021  9.441.566  345.800  345.800  –  –  –
  7Modernizare și dotare Cămin Cultural în sat Băișești, com. Cornu Luncii/A.F.I.R  2017-2021  1.267.293  89.280  89.280  –  –  –
  8Modernizare drumuri de interes local în lungime totală de 5,5 km în comuna Cornu Luncii/A.F.I.R  2017-2021  5.507.255  295.797  295.797  –  –  –
  9Construire Grădiniță cu program prelungit în satul Dumbrava, com. Cornu Luncii/A.F.I.R.  2017-2021  1.945.282  658.327  658.327  –  –  –
  10Reabilitare și modernizare Drum comunal în sat Păiseni, comuna Cornu Luncii/GAL Confluiențe Nordice  2018-2022  1.437.507  980.955  490.478  490.477  –  –
11Construire grădiniță cu program normal în sat Băișești, comuna Cornu Luncii  2017-2021  1.331.181  153.594  153.594  –
12Construire Cămin Cultural în satul Sasca Mare, comuna Cornu Luncii/C.N.I.  2018-2022  2.402.025  208.980  104.000  104.980  –  –
13Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna Cornu Luncii  2018-2022  4.830.001  464.541  232.000  232.541  –  –
14Construire sala de sport cu tribuna 180 locuri in sat Braiesti, com. Cornu Luncii  2018-2021  5.327.914  485.200  485.200  –  –  –
15Construire rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Rădășeni și Cornu Luncii  2020-2024  83.452.370  970.050  470.050  250.000  250.000  –
 TOTAL 133.966.6886.452.2725.124.2741.077.998250.000

Anunț concurs de promovare

PRIMĂRIA COMUNEI CORNU LUNCII

Anunţă

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Guvernului României nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare vă comunicăm că începând cu data de 18.11.2020 (dată publicare anunț concurs de promovare), intenţionăm să demarăm procedura de organizare a examenului sau concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii care ocupă următoarele funcţii publice de execuţie, astfel:

– consilier , clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Administrație publică locală, juridic, achiziții publice, stare civilă și bibliotecă comunală;

– consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad principal la Compartimentul Contabilitate finanțe, impozite și taxe locale;

În vederea respectării prevederilor legale precizate mai sus, vă transmitem următoarele:

I. Denumirea funcţiilor publice de execuție vacante pentru care se va organiza concurs:

– consilier , clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Administrație publică locală, juridic, achiziții publice, stare civilă și bibliotecă comunală;

– consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad principal la Compartimentul Contabilitate finanțe, impozite și taxe locale;

II. Condiţii de desfăşurare a concursului:

– depunerea dosarelor de înscriere – în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe pagina web a instituției;

– data susținerii probei scrise: 18.12.2020, ora 10,00 la sediul la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii – Sala de şedinţe, din localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava;

– interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii – Sala de şedinţe.

III. Condiţii de participare la concurs, conformanexei nr.1 la prezenta adresă.

V. Bibliografia conform anexei nr.2 la prezenta adresă.

Prin prezenta solicităm ca funcţia publică menţionată mai sus, să fie ocupată prin concurs de recrutare şi nu dorim redistribuirea unor funcţionari publici din Corpul de rezervă a funcţionarilor publici.

Primar Gheorghe Fron

Anunț concurs post muncitor

Anexă la adresa nr.3151/02.04.2020

PRIMĂRIA COMUNEI CORNU LUNCII
Anunţă

Primăria Comunei Cornu Luncii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante muncitor IV Compartimentul administrativ și gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, în data de 04 mai 2020, ora 10:00 – proba scrisă, iar proba interviului în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

 1. Criterii generale de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor IV Compartimentul administrativ și gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului, ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenţie, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 1. Criterii specifice de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante vacante de muncitor IV Compartimentul administrativ și gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:
 • studii profesionale sau liceale absolvite cu diplomă
 • vechimea in campul muncii minim-3 ani

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României Partea a – III-a.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6 din anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 286/20011, cu modificările şi completările ulterioare, care vor fi prezentate și original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Cornu Luncii, telefon 0230542296, persoană de contact – Milica Pitaru.

Bibliografia muncitor IV Compartimentul administrativ și gospodărire comunală:

 • Constitutia Romaniei;
 1. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
 3. Legea nr.319/2006 – securităţii şi sănătăţii în muncă cu completările şi modificările ulterioare;
 4. Legea nr.51/2006 din 08/03/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi cu completările şi modificările ulterioare;

Nota: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor avea în vedere toate modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial asupra actelor legislative cuprinse în bibliografie.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Cornu Luncii, telefon 0230 542 296, persoană de contact – Milica Pitaru.

PRIMAR,
Gheorghe Fron

Campania „Tu poți face lumină

Comunicat de presă

DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE

Call center anticorupție 0800.806.806

2 octombrie 2019

„Tu poți face lumină”

O campanie anticorupție pentru conștientizarea de către personalul M.A.I. și cetățeni a cauzelor și consecințelor implicării în fapte de corupție

Direcția Generală Anticorupție, instituția abilitată în prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului M.A.I., a constituit un element important în procesul de creare a unui climat de integritate instituțională.

Activitatea D.G.A. în acest domeniu este reglementată de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 și de O.M.A.I. 62 din 13.06.2018 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și educație pentru promovarea integrității în cadrul M.A.I.

Campania Tu poți face lumină este circumscrisă unei serii de activități specifice cu caracter preventiv destinat personalului M.A.I., dar și cetățenilor.

Această campanie are ca scop promovarea și dezvoltarea unui comportament integru în rândul personalului M.A.I. și al cetățenilor prin conștientizarea consecințelor faptelor de corupție și a modalității de semnalare a acestora, prin prisma atitudinii civice de normalitate ce trebuie adoptată.

Obiectivele campaniei ating aspecte referitoare la obligațiile care derivă din calitate de funcționar public, atitudinea în fața unor posibile fapte de corupție, conștientizarea cetățenilor despre necesitatea semnalării faptelor de corupție despre care iau cunoștință prin apelarea Call Center Anticorupție 0800 806 806.

Proiect DGA

Anunț organizare concurs promovare grad profesional Compartiment asistență socială

JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA CORNU LUNCII
Primăria Comunei Cornu Luncii

PRIMĂRIA COMUNEI CORNU LUNCII

Anunţă
Primăria Comunei Cornu Luncii organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii care ocupă următoarea funcţie publica de execuţie, astfel:
– consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad principal la Compartimentul asistenta sociala si autoritate tutelară.

 1. Examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cornu Luncii va avea loc la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, în data de 18.06.2019, ora 10:00 – proba scrisă, iar proba interviului în termen de maxim 5(cinci) zile lucrătoare ,de la susținerea probei scrise. Condiţii de participare: Pentru a participa la examenul care se organizează în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   Dosarul de concurs, cuprinzând documentele menționate în HG nr. 611/2008, se va depune de către candidați în termen de 20 zile de la data afișării anunţului privind organizarea examenului de promovare.
   Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
   a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
   b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
   c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

I. BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad principal la Compartimentul asistenta sociala si autoritate tutelara.

 1. Constituția României;
 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
 4. Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
 5. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu completările şi modificările ulterioare;
 6. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, republicată;
 7. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată;
 8. Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare;
 9. Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
  Notă: Legislația se va studia având în vedere modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului.

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii, telefon 0230542296, persoană de contact – Oiaga Constantin.

Concurs de promovare în grad profesional superior, clasa I – Compartimentul Agricol si Fond Funciar

Concursul de promovare se organizeaze in sala de sedinte din incinta Primeriei comunei
Cornu Luncii situata pe Str. Primeriei nr. 51, localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, judetul Suceava, in data de 16.06.2022, ora 10.00 – proba scrisă si interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise.

Anuntul complet, Conditiile de participare, Bibliografia si Formulare de inscriere – AICI

Proces Verbal incheiat azi 12.04.2022 – Selectare dosar si conditii de participare la concursul de recrutare

Procesul Verbal de selectare, afisare la concursul de recrutare

În conformitate cu prevederile OUG NR.57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor pubiici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aie Dispoziţiei Primarului Cornu Luncii nr. 93/22.03.2022 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava. Comisia de concurs nominalizată prin actul administrativ menţionat anterior s-a întrunit în data de 12.04.2022, ora 10.00 şi a procedat la verificarea îndeplinirilor condiţiilor de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii, judetul Suceava, care se va organiza in data de 28.04.2022.

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Agricol și Fond Funciar

Primăria comunei Cornu Luncii  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul agricol și fond funciar.      

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul de recrutare se organizează în sala de ședință din incinta Primăriei comunei Cornu Luncii situată pe Str. Primăriei nr. 51, localitatea Cornu Luncii comuna Cornu Luncii județul Suceava, în data de 28.04.2022, ora 10ºº – proba scrisă și interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiţii generale:

–  candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare ;

Condiţiile specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Registratura Primăriei  Comunei Cornu Luncii, respectiv la sediul situat pe Str. Primăriei nr. 51, localitatea Cornu Luncii comuna Cornu Luncii județul Suceava, în perioada 22.03 – 11.04.2022  și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere afișat pe site-ul instituției www.comunacornuluncii.ro la Secțiunea Anunțuri/concursuri;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului);

 g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor se vor prezenta însoţite de documentele originale sau copii legalizate.

 Verificarea documentelor se va face de către secretara comisiei de concurs, Tanasă Nicoleta, consilier de achiziţii publice gradul profesional principal la Compartimentul achiziții publice al Primăriei Comunei Cornu Luncii județul Suceava, sediul situat pe Str. Primăriei nr. 51, localitatea Cornu Luncii comuna Cornu Luncii județul Suceava, email: secretar_cornuluncii@yahoo.com, persoană de contact consilier superior Pitaru Milica  în cadrul compartimentului Resurse Umane al aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii. telefon 0749833103.

Bibliografia, tematica și atribuţiile stabilite în fişa postului se publică pe pagina de internet a comunei Cornu Luncii – www.comunacornuluncii.ro.

MAI MULTE INFORMATII si FORMULARE DE INSCRIERE GASITI AICI

Anunț – Recrutare dansatori pentru Ansamblul Focloric Sătesc „Megieșii” din Cornu Luncii

Primim noi dansatori în Ansamblul Folcloric Sătesc „Megieșii” din comuna Cornu Luncii. Cei care doresc, vor lua legătura cu profesorul Ioan Ilișescu pe Facebook (mesaj sau apel în privat pe mesageria Facebook) sau cu secretariatul Primăriei comunei Cornu Luncii.

Anunțul este valabil pentru lunile martie și aprilie 2022.

Este de preferat ca solicitanții să aibă pereche și o vârstă între 16 și 50 de ani. Nu trebuie neapărat să știe să danseze (se învață la noi).

Mai jos aveți un moment din prestația Ansamblului ce a avut loc in anul 2020 la emisiunea Românii au talent.

Recensământul populației 2021 – Autorecenzare și Autorecenzare Asistată

În perioada 14 martie – 15 mai 2022 – se desfășoară prima etapă a recensământului și anume autorecenzarea și autorecenzarea asistată a Recensământului Populației și Locuințelor 2021 – eveniment național ce se organizează odată la 10 ani.

Anul acesta recensământul populației se va organiza în prima etapă online prin autorecenzare urmănd ca în etapa a 2-a recenzorii să se deplaseze personal către fiecare locuință pentru recenzare.

Centrul nostru de autorecenzare asistată se află în cadrul Primăriei comunei Cornu Luncii.

Mai jos vă punem la dispoziție materialele informative și ghidul pentru prima etapa și anume cea de autorecenzare și autorecenzare asistată.

Recensământul populației și locuințelor 2021

La nivel național este în desfășurare, pregătire și organizare Recensământul Populației și Locuințelor 2021 în România, o cercetare statistică realizată în mod tradițional o dată la 10 ani. Din cauza pandemiei, realizarea recensământului a fost amânată pentru anul 2022.

RPL 2021 se realizează sub aspect tehnico-metodologic de către Institutul Național de Statistică, în concordanță cu regulamentele Uniunii Europene.

Recensământul propriu-zis se desfășoară în anul 2022 conform următorului calendar:

 • 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative și popularea bazei de date RPL2021;
  • 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare (metoda CAWI);
  • 16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față-în-față (cu ajutorul tabletelor – metoda CAPI).

Momentul de referință al RPL 2021 este ora «0» din ziua de 1 decembrie 2021.

La nivelul Direcției Județene de Statistică Suceava s-a organizat Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului formată din angajați permanenți ai DJS și personal contractual, care se vor ocupa de buna organizare și desfășurare a recensământului în județul Suceava.

Astfel, rugăm să luați la cunoștință următoarele:

 1. Baza legală pentru organizarea și desfășurarea RPL 2021 (legislație primară, legislație de bază și legislație europeană)
 • Recrutarea personalului de recensământ (coordonator UAT, recenzori șefi, recenzori ARA – autorecenzare asistată, recenzori de teren):
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 prevede: Articolul 6 alin. (1′) “Autorecenzarea asistată se aplică în toate unitățile administrativ-teritoriale. Numărul recenzorilor pentru autorecenzarea asistată se stabilește în funcție de dimensiunea unității administrativ-teritoriale, conform populației țintă estimate la data de 1 decembrie 2021, publicată pe www.recensamantromania.ro, potrivit instrucțiunilor Unității de coordonare și implementare a recensământului, denumită în continuare UCIR și prin consultarea unităților județene privind implementarea recensământului, denumite în continuare UJIR” – tabel anexa A.
 • Ȋn conformitate cu prevederile OUG.nr.19 /2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și al Locuințelor din România ȋn anul 2021, cu modificările și completările ulterioare:
 • Posturile de lucru pentru autorecenzarea asistată se vor amenaja de către primării în spații luminate și încălzite, aflate fie într-o încăpere special amenajată pentru acest scop și semnalizată corespunzător si trebuie să devină operaționale până la data de 10 martie a.c.
 • Este recomandat ca aceste posturi să fie amenajate în locuri în care există semnal de internet. Pentru un recenzor ARA care gestionează 2 tablete, postul de lucru va fi dotat cu următoarele: 2 prize de curent electric, 2 mese/birouri (câte una pentru fiecare tabletă), 4 scaune (câte 2 scaune pentru fiecare masă/birou).
 • Programul de lucru al posturilor de lucru trebuie să fie stabilit de către primar pe toată perioada de auto-recenzare (14 martie – 15 mai 2022) astfel încât să se asigure asistarea populației într-un interval orar zilnic adecvat (recomandat între orele 08-22), inclusiv sâmbăta și duminica.
 • Lista locurilor/locațiilor pentru autorecenzare și a programului de lucru va fi disponibilă pe site-urile DTS, Instituția Prefectului, UAT-urilor
 • Echipamentul pe care se realizează colectarea datelor (tableta electronică) este pus la dispoziție de către UJIR Suceava, pe bază de Proces verbal de predare-primire între directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Suceava și fiecare persoană cu care s-a încheiat contract pentru a desfășura activități în calitate de recenzor pentru  autorecenzarea asistată.
 • Numărul de recenzori ARA, coordonatori UAT, recenzori șefi si recenzori de teren este stabilit conform tabelului din anexa B la prezenta.
 • Recrutarea se face în perioada 8 -18 februarie pentru coordonator UAT și recenzori ARA și în perioada 8 februarie – 15 martie pentru recenzori șefi și recenzori de teren, prin publicarea unui anunț pe site-ul UAT/ Consiliul local anexa C și a unui model de cerere de înscriere pentru personalul de recensământ – anexa D la prezenta.
 • Tabelele cu preselecția efectuată de Comisia Teritorială a RPL 2021, referitoare la personalul de recensământ vor fi transmise la UJIR Suceava (DJ Statistică Suceava) până pe data de 21 februarie pentru recenzorii ARA și coordonator UAT– anexa E și până pe 31 martie pentru recenzori șefi și recenzori de teren – anexa F la prezenta.
 • Se va posta pe site-ul UAT-ului/ consiliului local link-ul pentru secțiunea “cum să devin recenzor”https://www.recensamantromania.ro/cum-devin-recenzor/
 • Modelul contractului cadru de servicii pentru RPL2021 este prevăzut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, iar acesta urmează să fie completat, în mod corespunzător, cu durata contractului, prețul contractului, sectorul/ județul/ UAT-ul de recensământ alocat, serviciile care trebuie prestate în funcție de categoria de personal de recensământ pentru care se încheie și condițiile specifice care trebuie îndeplinite.

La sfârșitul perioadei de recrutare, UAT-urile transmit listele finale cu personalul recrutat către UJIR-uri spre avizare.

 • Instruirea personalului de recensământ pentru autorecenzare asistată  ARA va avea loc în perioada 1-9 martie 2022, după un calendar stabilit de UJIR Suceava și care va fi transmis în timp util după ce vor fi stabilite instrumentarul, locațiile, programările pe UAT-uri și condițiile de participare.
 • În cazul în care considerați oportună o întâlnire în mod videoconferință pentru RPL 2021, vă rugăm să ne transmiți o solicitare până pe data de 14 februarie a.c. 

Cu stimă,
Președinte UJIR Suceava
Director Executiv DJS, Daniela Știrbu

Notă: Plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor-șefi și coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului București, oraș sau comună se realizează în anul 2022, după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind repartizarea sumelor pe unități/sub-diviziuni administrativ-teritoriale în vederea efectuării plăților către personalul de recensământ, de la bugetele unităților /subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în limita a 192.000 mii lei, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație în anexa la legea bugetului de stat.