La nivel național este în desfășurare, pregătire și organizare Recensământul Populației și Locuințelor 2021 în România, o cercetare statistică realizată în mod tradițional o dată la 10 ani. Din cauza pandemiei, realizarea recensământului a fost amânată pentru anul 2022.

RPL 2021 se realizează sub aspect tehnico-metodologic de către Institutul Național de Statistică, în concordanță cu regulamentele Uniunii Europene.

Recensământul propriu-zis se desfășoară în anul 2022 conform următorului calendar:

 • 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative și popularea bazei de date RPL2021;
  • 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare (metoda CAWI);
  • 16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față-în-față (cu ajutorul tabletelor – metoda CAPI).

Momentul de referință al RPL 2021 este ora «0» din ziua de 1 decembrie 2021.

La nivelul Direcției Județene de Statistică Suceava s-a organizat Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului formată din angajați permanenți ai DJS și personal contractual, care se vor ocupa de buna organizare și desfășurare a recensământului în județul Suceava.

Astfel, rugăm să luați la cunoștință următoarele:

 1. Baza legală pentru organizarea și desfășurarea RPL 2021 (legislație primară, legislație de bază și legislație europeană)
 • Recrutarea personalului de recensământ (coordonator UAT, recenzori șefi, recenzori ARA – autorecenzare asistată, recenzori de teren):
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 prevede: Articolul 6 alin. (1′) “Autorecenzarea asistată se aplică în toate unitățile administrativ-teritoriale. Numărul recenzorilor pentru autorecenzarea asistată se stabilește în funcție de dimensiunea unității administrativ-teritoriale, conform populației țintă estimate la data de 1 decembrie 2021, publicată pe www.recensamantromania.ro, potrivit instrucțiunilor Unității de coordonare și implementare a recensământului, denumită în continuare UCIR și prin consultarea unităților județene privind implementarea recensământului, denumite în continuare UJIR” – tabel anexa A.
 • Ȋn conformitate cu prevederile OUG.nr.19 /2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și al Locuințelor din România ȋn anul 2021, cu modificările și completările ulterioare:
 • Posturile de lucru pentru autorecenzarea asistată se vor amenaja de către primării în spații luminate și încălzite, aflate fie într-o încăpere special amenajată pentru acest scop și semnalizată corespunzător si trebuie să devină operaționale până la data de 10 martie a.c.
 • Este recomandat ca aceste posturi să fie amenajate în locuri în care există semnal de internet. Pentru un recenzor ARA care gestionează 2 tablete, postul de lucru va fi dotat cu următoarele: 2 prize de curent electric, 2 mese/birouri (câte una pentru fiecare tabletă), 4 scaune (câte 2 scaune pentru fiecare masă/birou).
 • Programul de lucru al posturilor de lucru trebuie să fie stabilit de către primar pe toată perioada de auto-recenzare (14 martie – 15 mai 2022) astfel încât să se asigure asistarea populației într-un interval orar zilnic adecvat (recomandat între orele 08-22), inclusiv sâmbăta și duminica.
 • Lista locurilor/locațiilor pentru autorecenzare și a programului de lucru va fi disponibilă pe site-urile DTS, Instituția Prefectului, UAT-urilor
 • Echipamentul pe care se realizează colectarea datelor (tableta electronică) este pus la dispoziție de către UJIR Suceava, pe bază de Proces verbal de predare-primire între directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Suceava și fiecare persoană cu care s-a încheiat contract pentru a desfășura activități în calitate de recenzor pentru  autorecenzarea asistată.
 • Numărul de recenzori ARA, coordonatori UAT, recenzori șefi si recenzori de teren este stabilit conform tabelului din anexa B la prezenta.
 • Recrutarea se face în perioada 8 -18 februarie pentru coordonator UAT și recenzori ARA și în perioada 8 februarie – 15 martie pentru recenzori șefi și recenzori de teren, prin publicarea unui anunț pe site-ul UAT/ Consiliul local anexa C și a unui model de cerere de înscriere pentru personalul de recensământ – anexa D la prezenta.
 • Tabelele cu preselecția efectuată de Comisia Teritorială a RPL 2021, referitoare la personalul de recensământ vor fi transmise la UJIR Suceava (DJ Statistică Suceava) până pe data de 21 februarie pentru recenzorii ARA și coordonator UAT– anexa E și până pe 31 martie pentru recenzori șefi și recenzori de teren – anexa F la prezenta.
 • Se va posta pe site-ul UAT-ului/ consiliului local link-ul pentru secțiunea “cum să devin recenzor”https://www.recensamantromania.ro/cum-devin-recenzor/
 • Modelul contractului cadru de servicii pentru RPL2021 este prevăzut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, iar acesta urmează să fie completat, în mod corespunzător, cu durata contractului, prețul contractului, sectorul/ județul/ UAT-ul de recensământ alocat, serviciile care trebuie prestate în funcție de categoria de personal de recensământ pentru care se încheie și condițiile specifice care trebuie îndeplinite.

La sfârșitul perioadei de recrutare, UAT-urile transmit listele finale cu personalul recrutat către UJIR-uri spre avizare.

 • Instruirea personalului de recensământ pentru autorecenzare asistată  ARA va avea loc în perioada 1-9 martie 2022, după un calendar stabilit de UJIR Suceava și care va fi transmis în timp util după ce vor fi stabilite instrumentarul, locațiile, programările pe UAT-uri și condițiile de participare.
 • În cazul în care considerați oportună o întâlnire în mod videoconferință pentru RPL 2021, vă rugăm să ne transmiți o solicitare până pe data de 14 februarie a.c. 

Cu stimă,
Președinte UJIR Suceava
Director Executiv DJS, Daniela Știrbu

Notă: Plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor-șefi și coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului București, oraș sau comună se realizează în anul 2022, după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind repartizarea sumelor pe unități/sub-diviziuni administrativ-teritoriale în vederea efectuării plăților către personalul de recensământ, de la bugetele unităților /subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în limita a 192.000 mii lei, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație în anexa la legea bugetului de stat.