Dispoziție privind convocarea membrilor Consiliului local al comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava, în şedinţă ordinară

Gheorghe FRON, primarul comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava;

Având în vedere:

 • Prevederile art. 134 alin. (3) lit. a), alin.(5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
  administrativ cu modificările și completările ulterioare;
  În temeiul prevederilor art. 154 alin.(5), art. 155 alin.(1) lit.b) și ale art. 196 alin.(1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N:

Art. 1. Se convoacă membrii Consiliului local al comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava, în şedinţă ordinară pentru data de 31.05.2021 ora 14,00 care va avea loc la Căminul cultural Băișești.
Art. 2. (1) Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție;
(2) Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul odinii de zi îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 136 alin. (8) OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia la sediul Primăriei comunei Cornu Luncii, județul Suceava la secretarul general al comunei în format letric sau pe site-ul Primăriei comunei Cornu Luncii (www.comunacornuluncii.ro) la secțiunea CONSILIUL LOCAL – „Proiecte de hotărâri” în format electronic.
Art. 4. Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava.
Art. 5. Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al comunei Cornu Luncii județul Suceava până cel târziu la data de 31.05.2021.
Art. 6. Prezenta dispoziție va fi înaintată prin grija secretarului general al comunei Cornu Luncii județul Suceava, Instituției Prefectului – Județul Suceava în vederea verificării legalității.

Primar
Gheorghe FRON

Cornu Luncii, 25.05.2021

Contrasemnează
Secretar general al comunei
Constantin OIAGA

                                              ANEXA LA DISPOZIȚIA 

Nr. 88 din 25.05.2021

Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară din data de 31.03.2021

 1. Prezentarea procesului verbal al ședinței anterioare;
 2. Proiect de hotărâre privind apartenența la Inventarul domeniului public al
  comunei Cornu Luncii, județul Suceava al unor bunuri imobile din intravilanul și extravilanul comunei Cornu Luncii, județul Suceava, categoria de folosință „drumuri” – inițiator primarul comunei dl Fron Gheorghe;
 3. Proiect de hotărâre privind apartenența la Inventarul domeniului privat al comunei
  Cornu Luncii, județul Suceava al unor bunuri imobile intravilan și extravilan, categoria de folosință „neproductiv” și „curți-construcții” – inițiator primarul comunei dl Fron Gheorghe;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii reprezentând cotizația
  aferentă UAT Cornu Luncii, în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Confluențe Nordice – inițiator primarul comunei dl Fron Gheorghe;
 5. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru
  executarea lucrărilor de schimbare învelitoare și termoizolație la Biserica Romano-Catolică „Sfinții Ioachim și Ana” sat Dumbrava, comuna Cornu Luncii, județul Suceava – inițiator primarul comunei Cornu Luncii, județul Suceava;
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava sa declanseze procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Sociatatii ACET SA Suceava conform prevederilor OUG Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inițiator primarul comunei Fron Gheorghe.
 7. Poriect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru ocuparea temporară a terenului necesar realizării obiectivului de investiții „Instalații tehnologice de suprafață la sondele 1 Herla și 1 Drăceni”, inițiator primarul comunei Fron Gheorghe.
 8. Diverse.