Primăria comunei Cornu Luncii organizează concurs de ocupare a următoarelor funcții contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii: consilier IA la Compartimentul cămine culturale; consilier debutant la Compartimentul cămine culturale; șofer I la Compartimentul administrativ și gospodărie comunală.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, în data de 16 decembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă, iar proba interviului în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6 din anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 286/20011, cu modificările şi completările ulterioare, care vor fi prezentate și original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau în copii legalizate, după cum urmează:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)  curriculum vitae;
h)  alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
(2)  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3)  În cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4)  Actele prevăzute la literele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea sau se depun în copii legalizate.
1. Criterii generale de ocupare a funcțiilor contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii :
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanității, contra statului, ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenţie, care ar face incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Criterii specifice de ocupare a funcțiilor contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii:
a. Consilier gradul IA la Compartimentul Cămine Culturale:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitate în studiile necesare exercitării funcţiei contractuale: 6 ani și 6 luni;
– cursuri de specializare în domeniul coregrafiei.
b. Consilier gradul debutant la Compartimentul Cămine Culturale:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul muzică și interpretare muzicală.
– vechime în specialitate în studiile necesare exercitării funcţiei contractuale: – (0 ani)

c. Șofer I la Compartimentul administrativ și gospodărie comunală:
– studii liceale, medii sau generale;
– vechime în specialitate necesare exercitării funcţiei contractuale: 2 ani
– posesor permis de conducere categoria: B,C
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României Partea a – III-a.
Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Cornu Luncii, telefon 0230542296, persoană de contact – Oiaga Constantin.
BIBLIOGRAFIA
a. Consilier  grad IA la Compartimentul Cămine Culturale:
1.    Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
2.    Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
3.    Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
4.    Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale:
5.    Ordinul nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale
6.    Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
7.    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările şi modificările ulterioare;
Nota: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor avea în vedere toate modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial asupra actelor legislative cuprinse în bibliografie.
b. Consilier grad debutant la Compartimentul Cămine Culturale:
1.    Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
2.    Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
3.    Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
4.    Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale:
5.    Ordinul nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale
Nota: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor avea în vedere toate modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial asupra actelor legislative cuprinse în bibliografie
c. Șofer I la Compartimentul administrativ și gospodărie comunală:
1.    Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
2.    Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
3.     Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
4.     Ordinul nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile;
5.    Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
Nota: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor avea în vedere toate modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului de concurs în Monitorul Oficial asupra actelor legislative cuprinse în bibliografie.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României Partea a – III-a.
Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Cornu Luncii, telefon 0230542296, persoană de contact – Oiaga Constantin