Primăria comunei Cornu Luncii  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul agricol și fond funciar.      

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul de recrutare se organizează în sala de ședință din incinta Primăriei comunei Cornu Luncii situată pe Str. Primăriei nr. 51, localitatea Cornu Luncii comuna Cornu Luncii județul Suceava, în data de 28.04.2022, ora 10ºº – proba scrisă și interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiţii generale:

–  candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare ;

Condiţiile specifice:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Registratura Primăriei  Comunei Cornu Luncii, respectiv la sediul situat pe Str. Primăriei nr. 51, localitatea Cornu Luncii comuna Cornu Luncii județul Suceava, în perioada 22.03 – 11.04.2022  și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere afișat pe site-ul instituției www.comunacornuluncii.ro la Secțiunea Anunțuri/concursuri;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului);

 g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor se vor prezenta însoţite de documentele originale sau copii legalizate.

 Verificarea documentelor se va face de către secretara comisiei de concurs, Tanasă Nicoleta, consilier de achiziţii publice gradul profesional principal la Compartimentul achiziții publice al Primăriei Comunei Cornu Luncii județul Suceava, sediul situat pe Str. Primăriei nr. 51, localitatea Cornu Luncii comuna Cornu Luncii județul Suceava, email: secretar_cornuluncii@yahoo.com, persoană de contact consilier superior Pitaru Milica  în cadrul compartimentului Resurse Umane al aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii. telefon 0749833103.

Bibliografia, tematica și atribuţiile stabilite în fişa postului se publică pe pagina de internet a comunei Cornu Luncii – www.comunacornuluncii.ro.

MAI MULTE INFORMATII si FORMULARE DE INSCRIERE GASITI AICI