Concurs de promovare în grad profesional superior, clasa I – Compartimentul Agricol si Fond Funciar

Concursul de promovare se organizeaze in sala de sedinte din incinta Primeriei comunei
Cornu Luncii situata pe Str. Primeriei nr. 51, localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, judetul Suceava, in data de 16.06.2022, ora 10.00 – proba scrisă si interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise.

Anuntul complet, Conditiile de participare, Bibliografia si Formulare de inscriere – AICI

Proces Verbal incheiat azi 12.04.2022 – Selectare dosar si conditii de participare la concursul de recrutare

Procesul Verbal de selectare, afisare la concursul de recrutare

În conformitate cu prevederile OUG NR.57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor pubiici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aie Dispoziţiei Primarului Cornu Luncii nr. 93/22.03.2022 privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava. Comisia de concurs nominalizată prin actul administrativ menţionat anterior s-a întrunit în data de 12.04.2022, ora 10.00 şi a procedat la verificarea îndeplinirilor condiţiilor de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii, judetul Suceava, care se va organiza in data de 28.04.2022.

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Agricol și Fond Funciar

Primăria comunei Cornu Luncii  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul agricol și fond funciar.      

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul de recrutare se organizează în sala de ședință din incinta Primăriei comunei Cornu Luncii situată pe Str. Primăriei nr. 51, localitatea Cornu Luncii comuna Cornu Luncii județul Suceava, în data de 28.04.2022, ora 10ºº – proba scrisă și interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiţii generale:

–  candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare ;

Condiţiile specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe administrative;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Registratura Primăriei  Comunei Cornu Luncii, respectiv la sediul situat pe Str. Primăriei nr. 51, localitatea Cornu Luncii comuna Cornu Luncii județul Suceava, în perioada 22.03 – 11.04.2022  și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere afișat pe site-ul instituției www.comunacornuluncii.ro la Secțiunea Anunțuri/concursuri;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului);

 g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor se vor prezenta însoţite de documentele originale sau copii legalizate.

 Verificarea documentelor se va face de către secretara comisiei de concurs, Tanasă Nicoleta, consilier de achiziţii publice gradul profesional principal la Compartimentul achiziții publice al Primăriei Comunei Cornu Luncii județul Suceava, sediul situat pe Str. Primăriei nr. 51, localitatea Cornu Luncii comuna Cornu Luncii județul Suceava, email: secretar_cornuluncii@yahoo.com, persoană de contact consilier superior Pitaru Milica  în cadrul compartimentului Resurse Umane al aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii. telefon 0749833103.

Bibliografia, tematica și atribuţiile stabilite în fişa postului se publică pe pagina de internet a comunei Cornu Luncii – www.comunacornuluncii.ro.

MAI MULTE INFORMATII si FORMULARE DE INSCRIERE GASITI AICI

Anunț – Recrutare dansatori pentru Ansamblul Focloric Sătesc „Megieșii” din Cornu Luncii

Primim noi dansatori în Ansamblul Folcloric Sătesc „Megieșii” din comuna Cornu Luncii. Cei care doresc, vor lua legătura cu profesorul Ioan Ilișescu pe Facebook (mesaj sau apel în privat pe mesageria Facebook) sau cu secretariatul Primăriei comunei Cornu Luncii.

Anunțul este valabil pentru lunile martie și aprilie 2022.

Este de preferat ca solicitanții să aibă pereche și o vârstă între 16 și 50 de ani. Nu trebuie neapărat să știe să danseze (se învață la noi).

Mai jos aveți un moment din prestația Ansamblului ce a avut loc in anul 2020 la emisiunea Românii au talent.

Recensământul populației 2021 – Autorecenzare și Autorecenzare Asistată

În perioada 14 martie – 15 mai 2022 – se desfășoară prima etapă a recensământului și anume autorecenzarea și autorecenzarea asistată a Recensământului Populației și Locuințelor 2021 – eveniment național ce se organizează odată la 10 ani.

Anul acesta recensământul populației se va organiza în prima etapă online prin autorecenzare urmănd ca în etapa a 2-a recenzorii să se deplaseze personal către fiecare locuință pentru recenzare.

Centrul nostru de autorecenzare asistată se află în cadrul Primăriei comunei Cornu Luncii.

Mai jos vă punem la dispoziție materialele informative și ghidul pentru prima etapa și anume cea de autorecenzare și autorecenzare asistată.

Recensământul populației și locuințelor 2021

La nivel național este în desfășurare, pregătire și organizare Recensământul Populației și Locuințelor 2021 în România, o cercetare statistică realizată în mod tradițional o dată la 10 ani. Din cauza pandemiei, realizarea recensământului a fost amânată pentru anul 2022.

RPL 2021 se realizează sub aspect tehnico-metodologic de către Institutul Național de Statistică, în concordanță cu regulamentele Uniunii Europene.

Recensământul propriu-zis se desfășoară în anul 2022 conform următorului calendar:

 • 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative și popularea bazei de date RPL2021;
  • 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare (metoda CAWI);
  • 16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față-în-față (cu ajutorul tabletelor – metoda CAPI).

Momentul de referință al RPL 2021 este ora «0» din ziua de 1 decembrie 2021.

La nivelul Direcției Județene de Statistică Suceava s-a organizat Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului formată din angajați permanenți ai DJS și personal contractual, care se vor ocupa de buna organizare și desfășurare a recensământului în județul Suceava.

Astfel, rugăm să luați la cunoștință următoarele:

 1. Baza legală pentru organizarea și desfășurarea RPL 2021 (legislație primară, legislație de bază și legislație europeană)
 • Recrutarea personalului de recensământ (coordonator UAT, recenzori șefi, recenzori ARA – autorecenzare asistată, recenzori de teren):
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 prevede: Articolul 6 alin. (1′) “Autorecenzarea asistată se aplică în toate unitățile administrativ-teritoriale. Numărul recenzorilor pentru autorecenzarea asistată se stabilește în funcție de dimensiunea unității administrativ-teritoriale, conform populației țintă estimate la data de 1 decembrie 2021, publicată pe www.recensamantromania.ro, potrivit instrucțiunilor Unității de coordonare și implementare a recensământului, denumită în continuare UCIR și prin consultarea unităților județene privind implementarea recensământului, denumite în continuare UJIR” – tabel anexa A.
 • Ȋn conformitate cu prevederile OUG.nr.19 /2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și al Locuințelor din România ȋn anul 2021, cu modificările și completările ulterioare:
 • Posturile de lucru pentru autorecenzarea asistată se vor amenaja de către primării în spații luminate și încălzite, aflate fie într-o încăpere special amenajată pentru acest scop și semnalizată corespunzător si trebuie să devină operaționale până la data de 10 martie a.c.
 • Este recomandat ca aceste posturi să fie amenajate în locuri în care există semnal de internet. Pentru un recenzor ARA care gestionează 2 tablete, postul de lucru va fi dotat cu următoarele: 2 prize de curent electric, 2 mese/birouri (câte una pentru fiecare tabletă), 4 scaune (câte 2 scaune pentru fiecare masă/birou).
 • Programul de lucru al posturilor de lucru trebuie să fie stabilit de către primar pe toată perioada de auto-recenzare (14 martie – 15 mai 2022) astfel încât să se asigure asistarea populației într-un interval orar zilnic adecvat (recomandat între orele 08-22), inclusiv sâmbăta și duminica.
 • Lista locurilor/locațiilor pentru autorecenzare și a programului de lucru va fi disponibilă pe site-urile DTS, Instituția Prefectului, UAT-urilor
 • Echipamentul pe care se realizează colectarea datelor (tableta electronică) este pus la dispoziție de către UJIR Suceava, pe bază de Proces verbal de predare-primire între directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Suceava și fiecare persoană cu care s-a încheiat contract pentru a desfășura activități în calitate de recenzor pentru  autorecenzarea asistată.
 • Numărul de recenzori ARA, coordonatori UAT, recenzori șefi si recenzori de teren este stabilit conform tabelului din anexa B la prezenta.
 • Recrutarea se face în perioada 8 -18 februarie pentru coordonator UAT și recenzori ARA și în perioada 8 februarie – 15 martie pentru recenzori șefi și recenzori de teren, prin publicarea unui anunț pe site-ul UAT/ Consiliul local anexa C și a unui model de cerere de înscriere pentru personalul de recensământ – anexa D la prezenta.
 • Tabelele cu preselecția efectuată de Comisia Teritorială a RPL 2021, referitoare la personalul de recensământ vor fi transmise la UJIR Suceava (DJ Statistică Suceava) până pe data de 21 februarie pentru recenzorii ARA și coordonator UAT– anexa E și până pe 31 martie pentru recenzori șefi și recenzori de teren – anexa F la prezenta.
 • Se va posta pe site-ul UAT-ului/ consiliului local link-ul pentru secțiunea “cum să devin recenzor”https://www.recensamantromania.ro/cum-devin-recenzor/
 • Modelul contractului cadru de servicii pentru RPL2021 este prevăzut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, iar acesta urmează să fie completat, în mod corespunzător, cu durata contractului, prețul contractului, sectorul/ județul/ UAT-ul de recensământ alocat, serviciile care trebuie prestate în funcție de categoria de personal de recensământ pentru care se încheie și condițiile specifice care trebuie îndeplinite.

La sfârșitul perioadei de recrutare, UAT-urile transmit listele finale cu personalul recrutat către UJIR-uri spre avizare.

 • Instruirea personalului de recensământ pentru autorecenzare asistată  ARA va avea loc în perioada 1-9 martie 2022, după un calendar stabilit de UJIR Suceava și care va fi transmis în timp util după ce vor fi stabilite instrumentarul, locațiile, programările pe UAT-uri și condițiile de participare.
 • În cazul în care considerați oportună o întâlnire în mod videoconferință pentru RPL 2021, vă rugăm să ne transmiți o solicitare până pe data de 14 februarie a.c. 

Cu stimă,
Președinte UJIR Suceava
Director Executiv DJS, Daniela Știrbu

Notă: Plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor-șefi și coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului București, oraș sau comună se realizează în anul 2022, după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind repartizarea sumelor pe unități/sub-diviziuni administrativ-teritoriale în vederea efectuării plăților către personalul de recensământ, de la bugetele unităților /subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în limita a 192.000 mii lei, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație în anexa la legea bugetului de stat.