Primăria Comunei Cornu Luncii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa grad profesional debutant Ia Compartimentul agricol şi fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Cornu Luncii.

         Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, în data de 24.03.2017, ora 10:00, proba scrisă şi în data de 28.03.2017 ora 13:00, interviul.

Condiţii de participare:

         Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile venerate prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

           Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitate în studiile necesare exercitării funcţiei publice:- 0 ani.


Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României Partea a – Tll-a.

         Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care vor fi prezentate şi original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea sau în copii legalizate.

 

Bibliografie

 1. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  1. Legea
  2. Ordonanţa Guvernului
   1. Hotărârea Guvernului nr.218/2015 privind completarea Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019;
   2. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
   3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare – TITLUL I Dispoziţii generale, TITLUL IX Impozite şitaxe locale, TITLUL X Impozitul pe construcţii;
   4. Ordonanaţa 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu completările şi modificările ulterioare;
   5. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările şi modificările ulterioare;
   6. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
   7. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Notă: Legislaţia se va studia având în vedere modificările legislative intervenite până la data publicării anunţului de concurs în Monitorul Oficial al României.Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii, telefon 0230542296, persoană de contact – Oiaga Constantin.