• 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, In special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CORNU LUNCII, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poştal 727140 str. Primăriei, Nr. 51, judeţul Suceava, cod fiscal: 4441573, telefon:0230/542296-interior: 3 fax: 0230/542296, E-mail secretar cornuluncii@yahoo.ro persoană de contact: OIAGA Constantin ;
 • 2.Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut:
 • suprafaţa de 1000 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 31530;
 • suprafaţa de 1000 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 31531;
 • suprafaţa de 1000 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 31532;
 • suprafaţa de 1000 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 31535;
 • suprafaţa de 436 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 38256;
 • suprafaţa de 172 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 38291;
 • suprafaţa de 696 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 38260;
 • suprafaţa de 942 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 38265;
 • suprafaţa de 1.418 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 38267;
 • suprafaţa de 6.214 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 38158;
 • suprafaţa de 653 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 38304;
 • suprafaţa de 1.383 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 38344;
 • suprafaţa de 3.405 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 38249;
 • suprafaţa de 1.670 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 38255;
 • suprafaţa de 7.052 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 38454;
 • suprafaţa de 22.787 mp, neproductiv, identificat cu numărul cadastral 38350;

Suprafeţele mai sus menţionate fac parte din domeniul privat al comunei Cornu Luncii şi sunt aprobate vânzării conform art.363 din O.U.G nr.57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.26 din 31.03.2021.

 • 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
 • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la solicitarea scrisă a persoanei interesate, depusă la registratură sau prin e-mail, însoţită de dovada plăţii contravalorii documentaţiei.
 • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire : Biroul secretariat din cadrul

Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, str. Primăriei, nr. 51, judeţul Suceava, cod poştal 727140.

 • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50

lei/exemplar şi se achită la casieria Comunei Cornu Luncii sau prin virament, în contul Comunei Cornu Luncii R044TREZ59321360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Fălticeni;

 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.05.2021, ora 16.00;
 • Informaţii privind ofertele:
  • Data limită de depunere a ofertelor: 19.05.2021 ora 10.00;
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Primăriei Comunei Cornu Luncii, localitatea Cornu Luncii, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava, cod poştal 727140;
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar

  • Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 19.05.2021 ora 12.00, sala de şedinţe a Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava, cod poştal 727140;

  • Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul locatorului, respectiv: Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, strada Ştefan cel Mare nr.62, judeţul Suceava, tel/fax: 0230/214948, 0230/523290, 0230/522296 mihaelaungurenu@just.ro;

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.04.2021