Primăria Comunei Cornu Luncii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, în data de 29 iunie 2021, ora 10:00 – proba scrisă, iar proba interviului în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

 1. Criterii generale de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:
  o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  o d) are capacitate deplină de exercițiu;
  o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 2. Condiții specifice de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:
  o studii: studii postliceale în domeniul asistenței medicale generale;
  o vechime – minim 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 04 iunie 2021 – publicarea anunțului;
o 5 iunie – 18 iunie 2021 – perioadă depunere dosare înscriere concurs;
o 29 iunie 2021 – ora 10:00: proba scrisă;
o data și ora interviului vor fi comunicate ulterior – 4 zile lucrătoare de la susținerea probei
scrise;

Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii din comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului la afișierul și pe site-ul instituției.

Bibliografia pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cornu Luncii:

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;
 2. – OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă
  şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor
  Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările
  ulterioare;
 3. OUG nr. 162/2008 –privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
  Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
  ulterioare;
 4. Hotărârea nr. 2/2009 (OAMGMAMR) privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al
  asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
 5. Ordin nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
  activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
  deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 6. Ordin nr. 393/630/4236/2017 (MMJS) – pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii
  sărăciei;
 7. OUG nr. 18/2017 – privind asistenţa medicală comunitară aprobată prin Legea nr. 180/2017, cu
  modificările şi completările ulterioare;
 8. HG nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea , funcţionarea şi
  finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară;
  9.Contracepţie şi planificare familială, orice sursă de informare (Ministerul Sănătăţii, Societatea de
  Educaţie Contraceptivă ;

Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Cornu Luncii, telefon 0230 542 296, persoană de contact Milica Pitaru.

Primar,
Gheorghe FRON