PRIMĂRIA COMUNEI CORNU LUNCII

Anunţă

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Guvernului României nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare vă comunicăm că începând cu data de 18.11.2020 (dată publicare anunț concurs de promovare), intenţionăm să demarăm procedura de organizare a examenului sau concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii care ocupă următoarele funcţii publice de execuţie, astfel:

– consilier , clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Administrație publică locală, juridic, achiziții publice, stare civilă și bibliotecă comunală;

– consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad principal la Compartimentul Contabilitate finanțe, impozite și taxe locale;

În vederea respectării prevederilor legale precizate mai sus, vă transmitem următoarele:

I. Denumirea funcţiilor publice de execuție vacante pentru care se va organiza concurs:

– consilier , clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Administrație publică locală, juridic, achiziții publice, stare civilă și bibliotecă comunală;

– consilier, clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad principal la Compartimentul Contabilitate finanțe, impozite și taxe locale;

II. Condiţii de desfăşurare a concursului:

– depunerea dosarelor de înscriere – în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe pagina web a instituției;

– data susținerii probei scrise: 18.12.2020, ora 10,00 la sediul la sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii – Sala de şedinţe, din localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava;

– interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii – Sala de şedinţe.

III. Condiţii de participare la concurs, conformanexei nr.1 la prezenta adresă.

V. Bibliografia conform anexei nr.2 la prezenta adresă.

Prin prezenta solicităm ca funcţia publică menţionată mai sus, să fie ocupată prin concurs de recrutare şi nu dorim redistribuirea unor funcţionari publici din Corpul de rezervă a funcţionarilor publici.

Primar Gheorghe Fron