PRIMĂRIA COMUNEI CORNU LUNCII

Anunţă

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Guvernului României nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare vă comunicăm că începând cu data de 07.05.2021 (dată publicare anunț concurs de promovare), intenţionăm să demarăm procedura de organizare a examenului sau concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii care ocupă următoarele funcţii publice de execuţie, astfel:

– inspector, clasa I, grad profesional asistent în inspector, clasa I, grad principal la Compartimentul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii județul Suceava;

În vederea respectării prevederilor legale precizate mai sus, vă transmitem următoarele:

I. Denumirea funcţiei  publice de execuție  pentru care se va organiza concurs:

– inspector, clasa I, grad profesional asistent în inspector, clasa I, grad principal la Compartimentul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii județul Suceava;

II. Condiţii de desfăşurare a concursului:

– depunerea dosarelor de înscriere – în termen de 20 de zile de la afișarea anunțului la sediul instituției și publicarea pe pagina web a instituției;

– data susținerii probei scrise: 07.06.2021, ora 10,00 la sediul  Primăriei Comunei Cornu Luncii – Sala de şedinţe, din localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava;

– interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii – Sala de şedinţe.

III. Condiţii de participare la concurs

Pentru a participa la examenul care se organizează în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

      –  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din  care promovează;

            – să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

            – să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii;

Dosarul de concurs, cuprinzând documentele menționate în HG nr. 611/2008, se va depune de către candidați în termen de 20 zile de la data afișării anunţului privind organizarea examenului de promovare.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

a) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

c) formularul de înscriere..

IV. Bibliografia.

 – Funcţia publică de execuţie, de inspector, clasa I, grad profesionalprincipal la Compartimentul agricol și fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii județul Suceava;

  1. Constitutia Romaniei;
  • Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ – Partea III (Administraţia publică locală), Partea V (Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale), Partea VI – Titlul II (Statutul funcţionarilor publici) Partea VII (Răspunderea administrativă), Partea IX (Dispoziţii tranzitorii şi finale);
  • Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare –TITLUL I Dispoziţii generale, TITLUL IX Impozite şi taxe locale, TITLUL X Impozitul pe construcţii cu completările şi modificările ulterioare;
  • Ordonanța Guvernului  nr.28/2008 (actualizată) privind Registrul Agricol;
  • Lege nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol;
  • Legea nr. 54/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
  • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
  • ORDIN nr. 2.408 din 3 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
  • ORDIN nr. 208 din 26 ianuarie 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

Notă: Legislația se va studia având în vedere modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului.

Primar Gheorghe Fron