1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă
 • Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CORNU LUNCII, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140 str. Primăriei, Nr. 51, județul Suceava, cod fiscal: 4441573, telefon: 0230/542296 – interior: 3 fax: 0230/542296, E-mail secretar_cornuluncii@yahoo.ro persoană de contact: OIAGA Constantin;

2. Informaţii generale privind obiectul concesionării

 • Informaţii generale privind obiectul concesionării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Concesionarea unui spațiu cabinet medical-medicină de familie, în suprafață de 81,89 mp, proprietate privată a comunei Cornu Luncii, situat la parterul Centrului Medical, strada Căminului nr.1, comuna Cornu Luncii, județul Suceava, având nr. cadastral 37956, înscris în cartea funciară CF nr. 37956 Cornu Luncii.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din data de 31.03.2021

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire
 • Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini.
 • 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la solicitarea scrisă a persoanei interesate (depusă la registratură sau prin e-mail) însoțită de dovada plății contravalorii documentației.
 • 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretarul comunei Cornu Luncii, biroul secretariat din cadrul Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.
 • 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei/exemplar și se achită cu numerar la casieria Comunei Cornu Luncii sau prin virament, în contul Comunei Cornu Luncii nr. RO44TREZ59321360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Fălticeni.
 • 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.04.2021, ora 16.00.
 1. Informaţii privind ofertele
 • 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.05.2021 ora 10.00.
 • 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.
 • 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 1. Data şi locul şedinţei publică de deschidere a ofertelor
 • Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.05.2021 ora 12.00, sala de ședințe a Primăriei Comunei Cornu Luncii, cu sediul în localitatea Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, cod poștal 727140, strada Primăriei nr. 51, judeţul Suceava.
 1. Denumirea și adresa instanţei competente în soluţionarea litigiilor
 • Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului, respectiv: Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.62, cod 720062, judeţul Suceava, tel/fax: 0230214948, 0230523290, 0230522296.
 1. Data transmiterii anunţului de licitaţie
 • Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 15.04.2021

Anunț concesionare spațiu medical 81,89 mp

COMUNA CORNU LUNCII
PRIMAR
GHEORGHE FRON