ANUNȚ ATRIBUIRE LICITAȚIE CONCESIONARE

COMUNA CORNU LUNCII

NR. 6244 DIN 04.08.2021

 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cornu Luncii, strada Primăriei nr. 51, comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, telefon 0230542296, fax 0230542296, email secretar_cornuluncii@yahoo.ro.

 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică:  Licitație publică in vederea Concesionarii unui spațiu cabinet medical-medicină de familie, în suprafață de 77,47 m.p., aparținând domeniului privat al comunei Cornu Luncii, situat la parterul Centrului Medical, strada Căminului nr.1, comuna Cornu Luncii, județul Suceava, având nr. cadastral 37956, înscris în cartea funciară CF nr. 37956 Cornu Luncii. Concesionarea se face conform O.U.G. nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.24 din data de 31.03.2021.

 3. Data publicării anunțului de licitație: Anunțul a fost publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-aMonitorul Oficial partea a VI-a nr. 129 din 8.07.2021, în ziarul de largă circulație,, Bursa’’ nr.129 din 08.07.2021, în ziarul Monitorul de Suceava nr.130 (7682) din 08.07.2021 și pe pagina de internet conform O.U.G. 57/2019.

4. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel a redevenţei.

5. Numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile (in total): a fost primita o oferta fiind declarata eligibila.

6. Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare:  Dr.  ANECULĂESEI TATIANA cu domiciliul in Municipiul Fălticeni, str. Lizucăi, nr. 14, judetul Suceava.

7. Durata contractului: Durata concesiunii este stabilita pentru o perioada de  25 de ani.

8.  Nivelul redevenței: 55,17 lei/mp/an pentru concesionarea unui spatiu de 77,44 mp

9. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, Strada Ștefan cel Mare nr. 62, județul Suceava, tel. 0230.214948, fax. 0230.522296, e-mail: trsv-arhcont@just.ro

10. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare:  02.08.2021

11.  Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării:  Anunțul de atribuire a fost transmis spre publicare in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: în data de:  04.08.2021

                                                                 COMUNA CORNU LUNCII

                                                                 PRIMAR GHEORGHE FRON